Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |
Generalforsamling
Vedtægter
Deklaration
Udbygninger
Velkomstbrev
Bestyrelsesområde
Arkiv
Kloakker
Tagrenovering

Vedtægter for Grundejerforeningen Hinderuplund§ 1

Foreningens navn er   Grundejerforeningen Hinderuplund   .

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.§ 2

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og frem-tidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens om-råde hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmel-ser er bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal. Det træder i kraft fra det tidspunkt, det er ud- sendt til medlemmerne.§ 3

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, der er eller vil blive udstykket fra matr. nr. 5 dn, 5 do, 5 dp, 5 dq, 5 dr, 5 ds, Hunderup, Odense Jorder. Hvilket udtrykt på en anden måde er ejendommene beliggende Erholmvænget 1- 48, Hesbjergvænget 1- 48 samt Krengerupvænget 1- 60. Før- nævnte ejendomme har matrikelnumrene: 5ou, 5ov, 5ox, 5oy, 5oz, 5oæ, 5oø, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5px, 5py, 5pz, 5pæ, 5pø, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo,5qp, 5qq, 5qr, 5qs, 5qt, 5qu, 5qv, 5qx, 5qy, 5qz, 5qæ, 5qø, 5ra, 5rb, 5rc, 5rd, 5re, 5rf, 5rg, 5rh, 5ri, 5rk, 5rl, 5rm, 5rn, 5ro, 5rp, 5rq, 5rr, 5rs, 5rt, 5ru, 5rv, 5rx, 5ry, 5rz, 5ræ, 5rø, 5sa, 5sb, 5sc, 5sd, 5se, 5sf, 5sg, 5sh, 5si, 5sk, 5sl, 5sm, 5sn, 5so, 5sp, 5sq, 5sr, 5ss, 5st, 5su, 5sv, 5sx, 5sy, 5sz, 5sæ, 5sø, 5ta, 5tb, 5tc, 5td, 5te, 5tf, 5tg, 5th, 5ti, 5tk, 5tl, 5tm, 5tn, 5to, 5tp, 5tq, 5tr, 5ts, 5tt, 5tu, 5tv, 5tx, 5ty, 5tz, 5tæ, 5tø, 5ua, 5ub, 5uc, 5ud, 5ue, 5uf, 5ug, 5uh, 5ui, 5uk, 5ul, 5um, 5un, 5uo, 5up, 5uq, 5ur, 5us, 5ut samt fællesarealerne med matri- kelnumrene : 5va, 5vb, 5vc, 5vd, 5ve, 5vf, 5vg, 5vh, 5vi, 5vk, 5vl, 5vm, 5vn, 5vo, 5vp, 5vq, 5vr, 5vs, 5vt, 5vu.§ 4

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til fore-ningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn, stilling og bopæl samt ejendommens matrikelnummer.§ 5

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for fore-ningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver ejendom, han ejer, et årligt kontingent til forenin-gens administration og udgifter, at erlægge kvartalsvis forud. Det årlige kontin-gent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Er et medlem mere end 1 kvartal i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende re-stant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til Œ af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 14 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Odense. Den indkal-des af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsam-ling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen samt statsautoriseret revisor og foreningens bilagskontrollør.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand for bestyrelsen i lige årstal.
7. Valg af kasserer i ulige årstal.
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. I lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I ulige årstal vælges 3 bestyrelses-medlem og 1 suppleant.
9. Valg af 1 statsautoriseret revisor (ekstern) samt af 1 bilagskontrollør (intern).
10. Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant.
11. Eventuelt.

 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst Œ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til fore-ningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst Ÿ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære general-forsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.


§ 8

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hver ejendom et medlem ejer giver en stemme på generalforsamlingen. Ejes ejen-dommen af flere, må ejerne selv afgøre, hvem der afgiver den ejendommen til-kommende stemme.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning ville være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Fuldmagter skal fremvises og registreres ved fremmødet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 9 og 14.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.


§ 9

Til vedtagelse på generalforsamlingen af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevil-ling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen ved-tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.


§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for en periode af 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Odense Kommune v/ Ejendomsafdelingen, besætter 3 bestyrelsesposter indtil 2/3 (104 ejendomme) af bebyggelsen er afhændet. Herefter 1 bestyrelsespost indtil 6/7 (134 ejendomme) af bebyggelsen er afhændet. Repræsentationen kan dele-geres til en eller flere af lejerne.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af for-mandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil den næste gene-ralforsamling.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen såvel i lige som i ulige årstal.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden føl-gende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at sup-pleanterne er tiltrådt, bliver mindre end fem, er bestyrelsen berettiget til at sup-plere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Formand og kasserer modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalfor-samlingen. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.


§ 11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed  herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg  og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.


§ 12

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor og en bilagskontrollør samt en bilagskontrollørsuppleant.

Bilagskontrollør gennemgår mindst en gang kvartårlig foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Han forvisser sig om at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine bemærk-ninger til bestyrelsen.

Revisor eller bilagskontrollør kan når som helst foretage kasseeftersyn.

Foreningens regnskabsår er 1. januar  31. december. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden den 1. marts og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlem-merne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.


§ 13

Medlemmernes indbetalinger foretages til banken, enten via Betalingsservice eller pr. giro i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren via eksisterende hævekort, check eller netbank. I netbank må kassereren se kontooversigt, foretage betalinger af girokort og fakturaer ved overførsel til konti i andre pengeinstitutter.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige et af generalforsamlingen fastsat beløb.

Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af besty-relsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.


§ 14

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller œ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Odense Kommune, ligesom Odense Kommune skal godkende enhver ændring af nærværende vedtægter som generalforsamlingen måtte vedtage, medmindre vedtægtsændringen alene har intern karakter, såsom valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor, bilagskontrol-lør, fastsættelse af kontingent m.v.

Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matrikel nr. 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5va, 5vb, 5vc, 5vd, 5ve, 5vf, 5vg, 5vh, 5vi, 5vk, 5vl, 5vm, 5vn, 5vo, 5vp, 5vq, 5vr, 5vs, 5vt, 5vu, 5ou, 5ov, 5ox, 5oy, 5oz, 5oæ, 5oø, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5px, 5py, 5pz, 5pæ, 5pø, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo, 5qp, 5qq, 5qr, 5qs, 5qt, 5qu, 5qv, 5qx, 5qy, 5qz, 5qæ, 5qø, 5ra, 5rb, 5rc, 5rd, 5re, 5rf, 5rg, 5rh, 5ri, 5rk, 5rl, 5rm, 5rn, 5ro, 5rp, 5rq, 5rr, 5rs, 5rt, 5ru, 5rv, 5rx, 5ry, 5rz, 5ræ, 5rø, 5sa, 5sb, 5sc, 5sd, 5se, 5sf, 5sg, 5sh, 5si, 5sk, 5sl, 5sm, 5sn, 5so, 5sp, 5sq, 5sr, 5ss, 5st, 5su, 5sv, 5sx, 5sy, 5sz, 5sæ, 5sø, 5ta, 5tb, 5tc, 5td, 5te, 5tf, 5tg, 5th, 5ti, 5tk, 5tl, 5tm, 5tn, 5to, 5tp, 5tq, 5tr, 5ts, 5tt, 5tu, 5tv, 5tx, 5ty, 5tz, 5tæ, 5tø, 5ua, 5ub, 5uc, 5ud, 5ue, 5uf, 5ug, 5uh, 5ui,5uk,5ul, 5um, 5un, 5uo, 5up, 5uq, 5ur, 5us, 5ut, Hunderup, Odense jorder, med respekt af allerede tinglyste servitutter og andre byrder.Påtaleberettiget er Odense Byråd.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. februar 1984.

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. oktober 2004.Odense Kommune
Grundejerforeningens bestyrelse
samt generalforsamlingens dirigent.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 21-02-2016
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/formelt/vedtaegter/index.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher