Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |
Generalforsamling
Vedtægter
Deklaration
Udbygninger
Velkomstbrev
Bestyrelsesområde
Arkiv
Kloakker
Tagrenovering

Velkomstbrev til nye beboere

Velkommen til Hinderuplund

 

Vi vil gerne på grundejerforeningens vegne byde jer velkommen i Hinderuplund. Husene i Hinderuplund blev bygget i 1957-58 til “børnerige familier” og til tjenestemænd i kommunen. Indtil midt i 80'erne var husene lejeboliger; siden da er de blevet solgt efterhånden som lejerne fraflyttede – men vi har stadig beboere der har boet her siden 1957-58.

I dag er ca. 140 af boligerne ejerboliger og ca. 15 lejerboliger. Det betyder at der er beboere i alderen fra 0 til nær 100 år – og sågar familier der er repræsenteret i området med tre-fire generationer. Denne historie giver kvarteret en særlig stemning, som vi fra grundejerforeningens side gør meget for at dyrke og udvikle.

Vi har en hjemmeside, www.hinderuplund.net, hvor der findes praktisk information, nyhedsbreve, information om arrangementer mv. Desuden har vi en gruppe på Facebook for beboere og ejere, “Grundejerforeningen Hinderuplund”, hvor vi f.eks. kan dele information om arrangementer, begivenheder mv. samt komme i kontakt med hinanden ang. køb/salg/bytning af ting og sager samt få hjælp og oplysninger af hinanden.

 

Arrangementer

 

Vi afholder hvert år en sommerfest med aktiviteter for børn og voksne som f.eks. loppemarked, kagekonkurrence, forskellige lege og selvfølgelig fællesspisning. Sankthansaften brænder vi endvidere et lille bål, ligesom der arrangeres diverse øvrige fælles aktiviteter i løbet af året. Vi har et festudvalg til at arrangere disse begivenheder, og man er som ny såvel som gammel beboer meget velkommen til at blive en del af det, komme med input til det eller selv tage initiativ til fællesarrangementer.

 

Vedligehold og forandringer

 

Vi er mange mennesker der bor på et forholdsvis lille område, og derfor er det vigtigt at vi tager hensyn til hinanden, både når vi vil lave forandringer på vores huse, og når vi færdes i kvarteret. Der er tinglyst en deklaration for området. Deklarationen beskriver hvilke forandringer der er tilladte for husene, hvor der skal være hæk osv. Deklarationen er tinglyst på ejendommen, så I skulle gerne have fået den da I købte huset. En kopi kan udleveres ved henvendelse til kassereren og findes på hjemmesiden. Ved tvivlstilfælde kontakt bestyrelsen for grundejerforeningen. Se videre nedenfor.

Vi har ansat et gartnerfirma, Garden Care, til at tage sig af den daglige vedligeholdelse af områdets grønne områder, til at klippe yderhækkene ud til veje og sorte stier, og til at styne lindetræerne. Garden Care tager sig også af private haver. Ring til Mia Rasmussen på 26403922.

Desuden mødes vi en gang om året i foråret til en oprydnings-og-kom-hinanden-ved-formiddag, hvor vi fordeler os og går en tur rundt i området og samler affald. Indsatsen belønnes med en øl eller en sodavand.

 

Deklaration, herunder skure og hegn

 

På generalforsamlingen 15. april 2008 blev vedtaget et sæt retningslinier for håndhævelse af deklarationen, idet grundejerforeningens bestyrelse efter deklarationens ordlyd skal “påse overholdelse af deklarationens bestemmelser” og idet deklarationen efterhånden er ude af trit med virkeligheden. Nedenstående retningslinier er således dem, som et stort flertal på generalforsamlingen var enige om skulle håndhæves af bestyrelsen.

 1. Tage: tagbeklædning på skrå tagflader må kun være af grå og sorte bølgeplader på såvel hovedbygning som tilbygning med skrå tagflade. Vandrette (næsten vandrette!) tagflader på tilbygninger kan beklædes med tagpap o.lign.
 2. Der tillades ikke kviste, men dog flade ovenlysvinduer i plan med taget.
 3. Ydervægge: skal fremstå i blank mur af gule teglsten på hovedbygninger og tilbygninger til havesiden, mens tilbygninger på indgangssiden skal være beklædt med Rockpanel farve Antracitgrå.
 4. Der stilles ikke krav til farvevalg på vinduesrammer og lignende.
 5. Tilbygninger: tilbygning mod vest (havesiden) skal være som vist på godkendte standardtegninger enten med fladt tag eller udføres med ensidigt fald. Tilbygninger skal opføres i skel, således at sidemurens midterlinie placeres over skellet, og således at sidemuren kan anvendes af begge grundejere.
 6. Der må ikke opføres garager eller carporte på de enkelte grunde.
 7. Hegnsforhold: Hegn mod veje og stier skal være levende eller med levende beplantning på ydersiden. Havemure i forlængelse af endemure må maksimalt være 3 meter. Træer tæt på skel beskæres, så de ikke er til gene for naboer. Grundejerne har fuld hegnspligt mod offentlige arealer samt veje og stier.
 8. Redskabsskure, cykelskure og drivhuse mv. skal anbringes mindst 40 cm fra skel.
 9. Haver kan udvides mod vest indtil en halv meter fra fortovskanten. Brugsretten over dette stykke fællesvej er ikke tinglyst. (Adgangsvejene/fortovene er 4 m brede private fællesveje, men som følge af generalforsamlingsvedtagelse i 2000 må haverne udvides som anført). Den vestligste række haver har dog skel vest for stien og er ikke udvidet som følge af nævnte vedtagelse.
 10. Solfangere eller solceller tillades, men skal være i plan med taget.

Øvrige forhold er selvfølgelig fortsat reguleret af deklarationen og lovgivningen.

Vi skal følge hegnsloven, som håndhæves af kommunens hegnssyn, og deklarationen, som håndhæves af bestyrelsen/kommunens byggesagskontor. Hvor der er uoverensstemmelse overtrumfer deklarationen (“servitutterne”) hegnsloven.

Ifølge hegnsloven må såvel hegn som rækværk, skure og lignende i skel højest være 1,80 meter. Hvis et hegn, et skur osv. placeres inden for skel må hegnet, skuret osv. være tilsvarende højere. For hver 10 cm et skur eller et rækværk placeres inde på grunden, må det være 10 cm højere. Det vil fx sige i vores tilfælde hvor vi i den bageste del af haven regner fra fortovskanten og ikke fra skel: Et skur der placeres 50 cm fra fortovskanten må være 2 meter og 30 cm i højden.

 

Redskaber til udlån

 

Foreningen har en række redskaber mv. til udlån, bl.a. køreplader, foldeborde, tapetborde, havetromle, jordbor, rendegraverspade, kloakrensere, lang stige, stige til trapper samt festtelte. De kan reserveres ved henvendelse til Frank Rasmussen (Hesbjergvænget 2, fbr@jyde.dk, 50 85 90 85), og det er også ham der står for at udlevere redskaberne.

 

Udbygninger

 

Ifølge deklarationen må der kun udbygges efter standardtegninger. I 2005-2006 fik foreningen udført nye standardtegninger, således at man i dag kan bygge enten en udbygning med fladt tag eller en med skråt tag med ensidigt 15-graders fald vinkelret på eksisterende tag. Begge kan opføres med eller uden kælder. Det er desuden blevet tilladt at bygge vindfang på forsiden af huset. Se i øvrigt punkt 1-5 i ovenstående afsnit “Deklaration, herunder skure og hegn”. Kontakt formanden ang. tegningsmateriale til de principgodkendte tilbygninger. Husk at der selvfølgelig skal søges byggetilladelse!

 

TV og internet

 

I området er vi tilsluttet Glentevejs Antennelaug. Glentevejen tilbyder også kabel-internet, IP-telefoni og mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Kontakt Glentevej på telefon 66 14 41 77 eller gå ind på http://glenten.dk/.

Hvis I oplever problemer med tv-signalet, internet- eller telefonforbindelsen, så kontakt Glentevejen på 66 14 41 77 på hverdage i dagtimerne (se åbningstiderne for telefonisk henvendelse på http://glenten.dk/). Ved pludseligt opståede anlægsfejl, der berører minimum to husstande, kan vagttelefonen benyttes (samme telefonnummer). Frank Rasmussen (se bestyrelsessammensætningen nedenfor) er områdets medlem af Glentevejens repræsentantskab.

 

Generalforsamling og bestyrelse

 

Hvert år i april afholder vi generalforsamling i Grundejerforeningen Hinderuplund. Her diskuterer vi nye initiativer og hvordan vi ønsker området skal udvikle sig, og vi får vendt uoverensstemmelser før de udvikler sig. Vi kan kun anbefale at deltage i generalforsamlingerne – så man kan følge med og så man kan lære nogle af de andre beboere i området at kende.

 

Bestyrelsen for grundejerforeningen er sammensat af syv ejere og består af følgende:

 

Formand

Martin Lund, E26, 21 12 11 75 formand@hinderuplund.net

 

Kasserer

Aage Rasmus Lindberg Kromann, H34, 29 12 19 12, kasserer@hinderuplund.net

 

Næstformand

Frank Baaring Rasmussen, H2, 50 85 90 85 fbr@jyde.dk

Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med leverandører

 

Bestyrelsesmedlemmer

Julie Jeppesen, K2, 60 18 80 43, julie-jeppesen@hotmail.com

Sekretær

Kontaktperson vedr. fester og events

Ansvarlig for hjemmesiden

 

Rasmus Søgaard Hansen, H11, 28 86 22 88, rasmussoegaardhansen@gmail.com

Ansvarlig for facebook

 

Jesper Tinggaard Svendsen, E19, tingggaaard@gmail.com

Ansvarlig for velkomstbrev og velkomst til nye i området

 

Grethe Leopold, E36, 22 76 39 20,  leopold@hinderuplund.net

 

Man kan til enhver tid henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer, hvis der er ting man er i tvivl om.

Afslutningsvis vil vi benytte lejligheden til at fortælle om hvad grundejerkontingentet bliver brugt til, og hvilke pligter den enkelte har ud over at betale sit kontingent til foreningen.

 

Foreningen står for udførelsen af følgende opgaver:

 

 • • Klipning af lindetræer mellem husene og i vængerne
 • • Klipning af græs på fællesarealer
 • • Vedligeholdelse af fællesarealer
 • • Klipning af hække langs vænger og “sorte stier” – 2 gange årligt
 • • Ukrudtsbekæmpelse på parkeringspladserne langs vængerne
 • • Levering af grus i mindre portioner f.eks. til grusning af fortove (kan hentes ved skuret i Hesbjergvænget). Større portioner kun efter aftale med kassereren og mod betaling (foreningens indkøbspris)
 • • Vintervedligehold af de 4 fortovene mellem husrækkerne og bag de bageste rækker
 • • Udlån af pladser til campingvogne og trailere – disse må ikke parkeres på parkeringspladserne i vængerne (for at få en nøgle erlægges et depositum på kr. 200, som tilbagebetales, når nøglen afleveres igen – kontakt kassereren)
 • • Fællesmøder i form af sankthansbål, sommerfest mv.
 • • Arrangere affaldsindsamling i hele bebyggelsen – en-to gange om året.
 • • Forsikring der dækker, hvis man kommer til skade på foreningens fællesarealer/legeplads.
 • • Udgivelse af nyhedsbreve
 • • Udlån af redskaber (henvendelse til Frank Rasmussen, se ovenfor)

 

Alle beboere udfører selv følgende opgaver:

 

 • • Klipning af indvendige og udvendige hække (undtagen langs vængerne og de “sorte stier”)
 • • Holde for- og baghaver – helt ud til fortovskanterne
 • • Feje fortov og havegang (bagerste huse mod grønt område skal også feje fortov mod dette). NB: der må ikke køres på fortovene uden at der er lagt køreplader!
 • • Rense fortov for sne og is, samt gruse
 • • Køre grønne affaldsspande ud til vejen, når de skal tømmes (se plan fra Odense Kommune)
 • • Huske, hvis de sælger huset, at fortælle om grundejerforeningen, og give besked til kassereren om ejerskiftet.

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

 

Endnu en gang: Velkommen til Hinderuplund.

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Hinderuplund

 

Martin Lund & Aage Rasmus Lindberg Kromann

Formand & Kasserer

 

 

Redigeret af Otto Leopold
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 17-12-2018
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/formelt/velkomstbrev/index.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher