Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 11

Hinderuplund, 18. februar 2005

Referat af Grundejerforeningen Hinderuplunds generalforsamling 19.10.04

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  1. Beretning fra nedsatte udvalg: i. Udvalget vedr. legepladsrenovering/basketballplacering, ii. Udvalget vedr. revision af deklaration. iii. Udvalget vedr. revision af vedtægter,

  1. Regnskabet

  2. Indkomne forslag

  3. Vedtagelse af vedtægter

  4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget. herunder fastsættelse af kontingent

  5. Valg

  1. formand, b. bestyrelsesmedlem. e. bestyrelsessuppleant. d. revisor. e. bilagskontrollør, f. bilagskontrollørsuppleant.

  1. Eventuelt


23 fremmødte + bestyrelsen. 24 stemmeberettigede.

Ad 1. Ingrid Vorstrup blev valgt som dirigent, hun erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

Ad 2. Formandens beretning findes på hjemmesiden www.hinderunlund.net. Generalforsamlingen havde ikke spørgsmål til beretningen.

a.  i. Lars Rasmussen afgav beretning fra legepladsudvalget. Odense Kommune har overdraget legepladsen til os (som et gratis lejemål). Kommunen overdrog foreningen 11.000 kr., som var afsat til nedlæggelse af legepladsen. Disse penge skal anvendes til lovliggørelse af legeplads (primært faldunderlag) samt til opførelse af en basketballhane. Lars havde indhentet et tilbud på udgravning, fliselægning og støbning af basketballstativ fra et gartnerfirma. De kunne gøre det for omkring 11.000. Vi afholder selv udgifter til stativ og basketballkurv.

a. ii. Jeppe Bundsgaard aflagde beretning for udvalget vedr. revision af deklaration. Udvalget havde holdt 2 møder, det ene med deltagelse af en arkitekt som siden gav et tilbud på udformning af forslag til revideret deklaration. Jeppe fremlagde de foreløbige ideer med henblik på at høre generalforsamlingens stillingtagen til udvalgets fortsatte arbejde. Generalforsamlingen gav sin opbakning til det videre arbejde og accepterede at bestyrelsen indgik aftale med arkitekten om revision af deklarationen. Et beløb på 25.000 kr. blev afsat.

a. Lars Rasmussen afgav beretning for udvalget vedr. revision af vedtægter. Udvalget havde afsluttet deres arbejde og fremlagde et forslag til reviderede vedtægter på generalforsamlingen (se pkt. 5).

Desuden: Frederikke Anker aflagde beretning fra loppemarkedet. Der var et overskud på 60 kr. Gruppen bag loppemarkedet forventede at afholde et nyt i 2005. Måske i juni denne gang.

Ad 3. Lars Rasmussen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5. De foreslåede vedtægter blev vedtaget, dog med en rettelse til §l3 foranlediget af vores bank.

Ad. 6. Budgettet blev vedtaget. Dog med en ændring i kontingentet, så det nu er på 400 kr. pr. kvartal i stedet for de 350 kr. der var foreslået.

Ad. 7. a. Jeppe Bundsgaard genvalgt, b. Otto Larsen E36. c. Kent Sørensen genvalgt. d. revisor genvalgt, e. Britta Jørgensen, E22.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig selv, således at AK nu er næstformand. Tak til Ole Knudsen for lang og tro tjeneste!

Beboerforum

Odense Kommunes Miljø- og teknikforvaltning har et beboerforum hvor sager inden for forvaltningens område fremlægges og diskuteres. Der har netop været møde. Referatet ligger til gennemsyn hos formanden. Se desuden Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk (søg på beboerforum).

Rotter og defekt kloak

Der er konstateret rotter i en kloak i området. Det skyldes sandsynligvis at der er huller i kloakken. Hvis I har haft samme problem, bedes I kontakte formanden.

Parkeringspladserne

Vi henstiller til at man parkerer på parkeringspladserne og ikke på vejene; trailere og lignende bedes placeret på pladsen i Hesbjergvænget. Nøgler købes ved kasseren formedelst 100 kr. som tilbagebetales når nøglen afleveres igen.

Desuden anmoder vi om at affald ikke efterlades i længere tid på parkeringspladserne

Parasolfod

Jeg havde min parasolfod med til sommerfesten og fik den ikke med hjem. Nu er den der ikke mere. Hvis der er nogen der har set hvor den er gået hen, hører jeg gerne fra dem. Det er en stejferparasolfod! Den er sekskantet, hjemmestøbt i beton og tung som et ondt år. Den lyder navnet parasolla.Med venlig hilsen


Jeppe Bundsgaard

Formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 18-02-2005
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev11.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher