Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 13Hinderuplund, 20. maj 2005

Referat af generalforsamlingen 20. april 2005

Der var 38 fremmødte, heraf 32 stemmeberettigede.

 1. Ingrid Vorstrup blev valgt til dirigent.

 2. Formanden aflagde beretning som blev godkendt. Den findes på www.hinderuplund.net.

  1. Udvalget vedr. revision af deklarationen aflagde beretning (se også pkt. 4 og 7).

 3. Kassereren fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

 4. Indkomne forslag.

  1. Forslag vedr. yderligere standardtegninger. Arkitekt Jørgen Jørgensen fremlagde arkitektfirmaet Gråbrødrenes forslag til nye standardtegninger.

   1. Med 24 stemmer for blev det besluttet at ansøge kommunen om godkendelse af en standardtegning på en udbygning med tag med ensidigt fald. Tilbygningerne skal være i gule sten. Der skal være samme type tagbeklædning som på husene.

   2. Med 28 stemmer for blev det vedtaget at ansøge kommunen om godkendelse af en standardtegning på et vindfang (i en eller to etager) foran huset. Vindfang skal bygges ensartet – evt. i vedligeholdelsesfrie materialer, fx facadesten. Bestyrelsen foranstalter en vejledende afstemning gennem hustandsomdelte stemmesedler vedr. valg af facademateriale og -farve(palet).

   3. Med 29 stemmer for blev det besluttet at grundejerforeningen køber de færdige standardtegninger, og at de derefter sælges for 10% af indkøbsprisen til de der ønsker at bygge ud ifølge de nye standardtegninger.

  2. Forslag vedr. stop for ukrudtsbekæmpelse med giftige ukrudtsbekæmpelsesmidler på parkeringspladserne. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for.

  3. Forslag vedr. finansiering af renovering af fortove gennem optagelse af banklån i Arbejdernes Landsbank. Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer.

 5. Kassereren fremlagde budgettet. Det blev vedtaget.

 6. Valg.

  1. Kasserer Lars Rasmussen blev genvalgt.

  2. Bestyrelsesmedlem AK blev genvalgt.

  3. Bestyrelsessuppleant Kent Sørensen blev genvalgt.

  4. Revisor blev genvalgt.

  5. Bilagskontrollør Britta Jørgensen blev genvalgt.

  6. Bilagskontrollørsuppleant Leif Winkler blev genvalgt.

 7. Eventuelt. Under eventuelt udspandt der på formandens foranledning en længere diskussion om skure, rækværk mm. Deklarationen overholdes ikke – og der var enighed om at det heller ikke altid er lige hensigtsmæssigt. Men der var også mange der var ærgerlige over de stadig højere skure og rækværk mod fortovene. Der var derfor stemning for at bestyrelsen skulle tilse at reglerne om at der skal være den krævede afstand fra skur eller rækværk til skel eller fortovskant, og at der skal være grønt mellem rækværk/skur og fortovet. Hvis ikke folk overholder det, skal bestyrelsen påtale det.

Istandsættelse af fortove fortsætter

Vi besluttede på generalforsamlingen at fortsætte med istandsættelsen af vores fortove ved at optage et lån i Arbejdernes Landsbank – vi regner med at arbejdet foregår løbende gennem dette år – fra Erholmvænget mod Krengerupvænget.

Hvis man ønsker at få udskiftet fliserne ind til huset, kan man kontakte J.J. Service (tlf. 21404001) og få dem til at gøre det samtidig (mod betaling). Hvis man har byggeplaner i det kommende år, så meddel det til Lars (E10) – så sørger han for at få J.J. Service til at vente med at lægge nyt fortov til byggeriet er overstået.

Skure og hegn


Verner Holm: Hasmark Strand i tåge. 2005

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er der opbakning til at bestyrelsen er mere udfarende hvad angår overholdelse af deklarationen, særlig i forhold til haverne ud til fortovene. Vi skal følge hegnsloven, som håndhæves af kommunens hegnssyn, og deklarationen, som håndhæves af kommunens byggesagskontor. Hvor der er uoverensstemmelse overtrumfer deklarationen (”servitutterne”) hegnsloven.

Deklarationen siger følgende:

Hegnsforhold

Hegn mod naboejendomme og mod veje og stier skal være levende hegn. Redskabsskure, cykelskure og drivhuse m.v. skal anbringes mindst 40 cm fra skel. Grundejerne har fuld hegnspligt mod offentlige arealer samt veje og stier.

Generalforsamlingen i 2000 besluttede at de bageste jordstykker, der egentlig tilhører grundejerforeningen, kunne inddrages i haverne. Beslutningen lød:

Forslag om at alle må udvide deres have bagud til en halv meter fra fortovskanten. På den halve meter SKAL der plantes levende hegn. Dette blev vedtaget, dog med den tilføjelse at der ikke vil finde en tilskødning sted.

Det betyder med andre ord at der skal være et levende hegn mellem eventuelle rækværk eller skure og fortovene eller de sorte stier. Hvad man nærmere forstår ved et levende hegn, kan naturligvis diskuteres. I bestyrelsen er vi enige om at tolke det som buske der danner en nogenlunde ubrudt række og vokser til en vis højde – gerne samme højde som eventuelle rækværk og skure.

Ifølge hegnsloven må såvel hegn som rækværk, skure og lignende i skel højst være 1 meter og 80 centimeter. Hvis et hegn, et skur osv. placeres inden for skel må hegnet, skuret osv. være tilsvarende højere. For hver 10 cm et skur eller et rækværk placeres inde på grunden, må det være 10 cm højere. Det vil fx sige i vores tilfælde hvor vi i den bageste del af haven regner fra fortovskanten og ikke fra skel: Et skur der placeres 50 cm fra fortovskanten må være 2 meter og 30 cm.

Fra bestyrelsens side ser vi særlig følgende problemer i øjeblikket:

Der er mange skure og rækværk der ikke har et levende hegn på ydersiden – eller hvor bevoksningen ikke er høj nok.

Der er enkelte rækværk og skure der er for høje.

Der er rækværk der er placeret i skel. De skal placeres mindst 40 cm fra skel eller 50 cm fra fortovskanten.

Vi vil opfordre til at alle selv bringer deres hegn, rækværk, skure osv. i overensstemmelse med disse forskrifter. Tænk på naboerne.Fællesområder er ikke en genbrugsstation

Jeg vil gerne igen påpege at fællesområderne (herunder kommunens områder) ikke er jorddepoter, kompostbunker eller opbevaringsplads for affald. Tænk på naboerne.

Udbygninger

Arkitektfirmaet Gråbrødrene har fået forhåndsgodkendelse af Odense Kommune på de nye standardtegninger og er nu gået i gang med at producere de færdige tegninger. De regner med at have arbejdet klar før sommerferien. Når det er tilfældet, kan de købes ved henvendelse til kassereren. Hvis I ønsker at få besked så snart tegningerne er klar, kan I rette henvendelse til mig.

Hvis I er nogen der har gode erfaringer med entreprenører, er I meget velkomne til at kontakte mig. Jeg vil se om ikke jeg kan finde tid til at lave nogle sider om udbygninger på hjemmesiden.

Gartner

Vores gartner Mia Rasmussen fra Garden Care giver gerne en hånd med i haven. Ring til hende på tlf. 26403922.

Loppemarked

Agata, Britta og Frederikke gentager sidste års succes og afholder et loppemarked; denne gang lørdag den 4. juni. Vi hilser fra bestyrelsens side initiativet velkommen og opfordrer til at man bakker op om loppemarkedet.

Hinderuplundfestival lørdag den 13. august

På grund af loppemarkedet her i juni, har vi besluttet ikke at afholde loppemarked i forbindelse med Hinderuplundfestivallen.

Vi går så småt igang med at planlægge festivallen i juni. Vi vil kraftigt opfordre interesserede til at melde sig til at deltage i planlægningen. Henvendelse til koordinator for aftensarrangementet, Janus Madsen, K55 (66 19 06 03), eller koordinator for dagsaktiviteterne, AK, K40 (66 17 93 61).

Kaniner

En skøn forårsdag ringede det på døren – om det var vores kaniner der var løbet væk... Det viste sig at det var det ikke, men vi endte med at indfange 3 unger og en mor – der er vist flere unger derude. Og vi fandt ud af at kaninerne var uønskede af deres tidligere ejer. Nu har vi haven fuld af kaniner – søde og nuttede. Men vi vil alligevel gerne af med nogle af dem, vores ”lånekaniner” som vi kalder dem. Så hvis I lige står og mangler nogle kaniner, så kig forbi Krengerupvænget 59 – men pas på: Man bliver meget let solgt! De koster ikke noget.

Fodbold for børn og voksne

Vi prøver igen i år at få rørt os lidt på fodboldbanen i anlægget. Hver søndag træner Janus (K55) og børn i alderen 4-8 år kl. 14.30 og hver onsdag triller de voksne bold fra kl. 19.30. Kom og vær med.

Cirkus

Så er billetterne fordelt. Hvis I alligevel ikke bruger dem, så giv dem til Lars (E10) – så fordeler han til dem der ikke nåede at få.

Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard

Formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 20-05-2005
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev13.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher