Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 15

Hinderuplund, 29. marts 2006

Nye standardtegninger

Der er desværre gået betydelig længere tid med tegningerne, end vi i bestyrelsen kunne forestille os ud fra arkitekternes meldinger! Årsagerne er konstruktive forhold samt at der kom nye regler i bygningsreglementet med ikrafttræden 1.1.2006, som vi forlangte skulle indarbejdes, da tegningerne ellers ville være ubrugelige så snart de var færdige! De første tegninger (fra oktober) havde ikke taget højde for de nye regler, så på møde med arkitekterne primo november måtte vi præcisere dette. Oktober-tegningerne af vindfanget havde endvidere kun åbning på 1. sal svarende til eksisterende vinduesbredde og i stuen svarende til eksisterende dørbredde, hvilket vi ikke kan leve med. Arkitekterne ville se på vore ønsker og i slutningen af november lød meldingen nu, at håndværkerudgifterne ville blive "uforholdsmæssigt store" for at skaffe større åbninger til vindfanget. Vi fik dog gennemført, at arkitekterne (med hjælp fra den tilknyttede konstruktionsingeniør) alligevel ændrede tegningerne til større åbninger. Vi har således først midt i januar modtaget arkitekttegningerne, som vi tror på kan anvendes, mens ingeniøren grundet sygdom endnu ikke er helt færdig med sin del.

Sideløbende er tegningerne blevet principgodkendt i Odense Kommune, hvor vi har modtaget skrivelse fra byggesagskontoret med principgodkendelse dateret 30. november 2005. En principgodkendelse indebærer, at projekttegningerne juridisk og arkitektonisk er vurderet i overensstemmelse med gældende regler, herunder deklarationen - når generalforsamlingen 20. april 2005 har tilsluttet sig den nye udformning. Hver enkelt ejer skal ansøge om egen byggetilladelse vedlagt aktuelle tegninger for det pågældende hus.

De nye regler i bygningsreglementet indeholder bl.a. skærpelse af isoleringskrav (som tegningerne nu tager højde for) samt bestemmelser om energimærkning. Det er dog muligt indtil 31. marts 2006 at ansøge efter de hidtil gældende bestemmelser. Eftersom der kan imødeses indkøringsvanskeligheder og kapacitetsproblemer omkring energimærkningen kan vi kun opfordre ejere med byggeplaner til at indsende byggeansøgning hurtigst muligt... En byggetilladelse er gældende i 1 år fra udstedelsen, dvs. byggeriet skal påbegyndes senest på årsdagen for tilladelsen.

Den nøjagtige prissætning afventer de endelige regninger fra arkitekt og ingeniør. Men de priser vi angav ved farvevalget står nogenlunde til troende, så vi gengiver dem her. De er vejledende. Dertil vil komme et mindre beløb til trykning.Vindfang i 1 etage: ca. 730 kr. for tegningerne

Vindfang i 2 etager: ca. 1250 kr. for tegningerne

Udbygning i 1 etage: ca. 2604 kr. for tegningerne

Udbygning med kælder: ca. 4166 kr. for tegningerneTegningerne kan beses hos Lars Rasmussen (E10) fra omkring 14. februar. Hvis man ønsker at bygge efter dem, bestilles de samme sted. Bemærk at der er copyright på tegningerne, og at vi ikke tillader at flere bygger efter samme tegninger. Derfor kræver vi underskrift på en håndfæstning ved salg.

Fælles prisindhentning

Som omtalt i nyhedsbrev nr. 14, arbejder en gruppe med fælles prisindhentning. Gruppen har bistået bestyrelsen med kommentarer til tegningerne, som har været ret omfattende, og som i realiteten har umuliggjort prisindhentning før der foreligger endelige tegninger. Tegningerne er nu (næsten) færdige, hvorfor arbejdet kan færdiggøres. Gruppen forventer snarest at færdiggøre det nødvendige materiale til at indhente tilbud. Når tilbudene foreligger, er det op til hver enkelt byggeinteresserede at forhandle en pris på eget byggeri - selvfølgelig med udgangspunkt i den fælles prisindhentning.

Generalforsamling den 26. april 2006

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi i år inviterer lejere med som observatører til generalforsamlingen. De vil ikke have stemmeret, men vil have ret til at tage ordet.

Indkaldelse osv. udsendes ca. 3 uger før generalforsamlingen.

Nye fjernvarmestikledninger

Mandag d.10.7. går Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning i gang med at grave nye rør ned i vores haver. De starter i Erholmvænget ulige numre. Der bliver gravet fra vænget bag ved husene ca. 6-8 meter fra vores bagmur, så de generer mindst muligt ved den enkelte. Fra røret der går langs med blokken, vil der blive lagt et rør op i gården. Herfra laver man så et stik ind i hvert hus. Efter at have trukket alle rørene udenfor husene går Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning så i gang med at koble de nye rør til inde i husene. Vi vil kun skulle undvære varme indtil denne omkobling er overstået, idet der hele tiden vil være varme på vores nuværende rør. Efter omkoblingen fjernes de gamle rør (incl. gasrørene) i kældrene. Der vil under hele arbejdet være opstillet plancher med tegninger af det nye anlæg i hvert vænge.

Nye elledninger

Odense Energi går i april-juli i gang med at tage luftledningerne ned og erstatter med jordledninger. Det vil kun berøre de ende-rækkehuse, hvor el-ledningen i dag er ført ind i blokken. Inde i blokken genanvendes de eksisterende elledninger.

Alle skal dog have skiftet deres el-måler til en ny type, men der er ingen udgifter ved udskiftningen af elmåleren.

Ændringen af indføringen i blokken kan ske på to måder:

1. Elledningen føres igennem soklen (efter nærmere aftale med husejeren i endehuset) og frem til eksisterende intern fordelingsledning. Dette vil koste et mindre beløb til elektrikerarbejde inde i huset, hvortil Odense Energi dog yder et tilskud på 1.000 kr før moms. Husejeren må afholde resterende beløb.

2. Elledningen føres fra soklen lodret op udvendigt og anvender eksisterende husindføring fra det sted, hvor luftledningerne ender i dag. Denne løsning er gratis (alt betales af Odense Energi), men den er jo ikke så pæn at se på, så derfor opfordrer bestyrelsen til at enderækkehusejerne bekoster indføringen i soklen.

Antennelaug

Som det måske er bekendt er der røre i Glentevejens Antennelaug. Der er/var generalforsamling onsdag den 8. februar kl. 19. på HC Andersen Hotel. Vi opfordrer beboerne til at møde op – adgangskort er pbs-udskrift eller lignende bevis på betalt kontingent.

Lars Rasmussen (E10) repræsenterer os i antennelaugets repræsentantskab.

Med venlig hilsenJeppe Bundsgaard.

Formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 29-03-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev15.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher