Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 18

Hinderuplund, 8. juni 2006

Jubilæumsfestligheder

Som varslet på generalforsamlingen, vil vi forsøge at festligholde 50 års-jubilæumsåret 2007. Indtil videre har vi følgende planer. Gode ideer – og ikke mindst arbejdskraft – er mere end velkomne.


 1. Eftermiddagskaffe i august 2007 for alle nuværende og tidligere beboere (voksne og børn) – annonceret i ugeavisen og Fyens Stiftstidende og ved fastelavn og på hjemmesiden..

 2. Festskrift – med en smule tekst og mange billeder og avisudklip fra alle årene. Billederne udstilles også i haveforeningens lokaler og lægges på hjemmesiden.

 3. Videointerviews med beboere – fra de ældste til de yngste. Brændes på dvd og lægges på hjemmesiden.

 4. Livshistorieinterviews som evt. samles i en bog med perspektiverende tekster om tiden og historien og lægges på hjemmesiden.

 5. Et historisk tilbageblik på området og dets beboere (i stil med kvarters-bøgerne og Odensebogen).

 6. Jubilæumssommerfest


Som det nok fremgår, ligger der en del arbejde i vores ideer, så vi vil på den ene side søge om hjælp udefra til at løfte opgaven, og vi vil på den anden side bede interesserede om at melde sig til formanden. Og helt konkret vil vi allerede nu bede jer kigge i jeres fotoalbum efter billeder der på den ene eller anden måde fortæller om livet i Hinderuplund fra 1957 til i dag. Billederne bedes udlånt for en kortere periode til formanden, som vil indskanne dem – eller sendt i en højopløst indskanning til formand@hinderuplund.net. Kortere og længere beskrivelser af billederne er velkomne.

Generalforsamlingsreferat

På de sidste sider i dette nyhedsbrev findes referatet fra generalforsamlingen.

Tak til Lars

Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne benytte lejligheden til at sige tak til den afgående kasserer, Lars Rasmussen, for hans mangeårige arbejde for foreningen. Lars har siden starten af 80'erne været en utrættelig arbejdskraft når der skulle arrangeres fastelavn og andre festligheder, og han har altid sørget for omhyggeligt at holde øje med områdets vedligehold og udvikling, ligesom han har sørget for at holde styr på foreningens finanser. Vi takker fra bestyrelsens side mange gange for samarbejdet.

Ny kasserer

Som det fremgår, har foreningen fået ny kasserer. Otto har været medlem af bestyrelsen i 2 år, og har allerede vist sig at være en grundig og samvittighedsfuld mand, der vil have orden i tingene.

Jorddeponering

For at undgå at fællesområderne udvikler sig til megamulvarpeskud, har vi besluttet at iværksætte et forsøg hvor vi udnævner et område bag elhuset på Hesbjergvænget til jorddeponiområde.

Følgende regler gælder

 1. Meddel det til Kristian Liliendal (K13) før der deponeres jord. En seddel i postkassen er nok. Hvis ikke det oplyses, vil man blive bedt om at fjerne jorden igen.

 2. Kun til små mængder jord – bestil en container hvis det er mere end en ½ m3.

 3. Jorden skal være ren – ingen murbrokker, ler osv.

 4. Overholdes reglerne ikke ophører forsøget.


Man er velkommen til at hente jord fra deponien.

Redskaber til udlån

Vi har i foreningen rådighed over en række redskaber til udlån.

 1. 3 murertrillebøre

 2. Et stillads til gangen (så loftet kan nås)

 3. 3 tapetborde

 4. En lang stige (7½ meter).

 5. Kloakrenser

Kontakt Kristian Liliendal for at låne det. Om ikke så længe vil det være muligt at reservere redskaberne på hjemmesiden. Forslag til nyanskaffelser modtages gerne.


Fjernelse af dobbelthække

På generalforsamlingen blev det besluttet at vi får et gartnerfirma til at fjerne de sidste dobbelthække og lægge grus klar, og at vi selv lægger brosten så vi kan få flere parkeringspladser. Vi forventer at det vil ske i starten af september når fjernvarmerørsudskiftningen er overstået. Vi håber og regner med hjælp fra alle friske mænd og kvinder.

Fodbold – også for børn

Hver søndag spiller vi en gang hyggelig bold på fællesområdets fodboldbane.

Søndage kl. 14-15.

Janus (K55, 66190603, janus@jamus.dk) træner børn i alderen 3-11 år.

Alle børn er velkomne.


Søndage kl. 15-17.

Voksne: Alle fra teenagealderen og til pensionsalderen – mænd og kvinder og hvad der ellers er.

Træner: Michael K47, tlf. 2999 3855, mivi@mivi.dk.


Kom ned og vær med.

Sommerfest 2006

Husk at sætte kryds i kalenderen 12. august 2006 – der skal vi mødes og hygge os.

Vi håber på opbakning – også i form af arrangører og hjælpere. Så vær med til at sætte dit præg på sommerfesten fra starten af. Kontakt Joakim (K42) eller Ann (K40).


Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, Formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Nye opgavefordelinger

For at få fordelt de mange små og store opgaver på flere hænder, har vi i bestyrelsen oprettet to nye ansvarsområder, og to andre har skiftet hænder. Opgaverne ligger fremover således:

Formanden (Jeppe Bundsgaard)

Eksterne kontakter, intern kommunikation (nyhedsbreve, webmaster, forberedelse af generalforsamling, bestyrelse), jubilæumsfestligheder.

Kassereren (Otto Larsen)

Bankkontakt, opkrævning af kontingent, medlemskartotek, velkomst af nye medlemmer, salg af standardtegninger til udbygninger og af nøgler til campingvognsparkeringen, ansvarlig for kontrakter og forsikringer og forberedelse af generalforsamlingen. Medlem af områderepræsentantskabet i Glentevejens Antennelaug (herunder kontakt vedr. antenne og internet).

Sekretær (Britta Jørgensen)

Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Facilitetsansvarlig (Kristian Liliendal)

Udlån af stiger, tapetborde, trappestillads. Opsyn med legeplads og skur. Gartnerkontakt (opsyn med overholdelse af forpligtelser), øvrige leverandører (fliser, grus, brosten osv.). Ansvarlig for oprydningsdag. Ansvarlig for praktisk del af generalforsamling.

Festlighedsansvarlige (Joakim Slej og AK)

Sommerfest, fastelavn, afvikling af jubilæumsfestligheder.

Mægler (AK)

Ved uoverensstemmelser eller nabostridigheder.

Referat af generalforsamling afholdt onsdag 26. april 2006 kl. 19.00 i Haveforeningens lokaler, Skovsbovænget 10

Referat ved AK og Otto Larsen

Der var 35 fremmødte, heraf 30 stemmeberettigede inkl. 2 fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Ingrid Voerstrup (K49) blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning

Jeppe Bundsgaard (K59) aflægger beretning. Frederikke Anker (E13) og Bjarke Lohmann (H40) spørger til beløbet til arkitekttegningerne og formanden svarer, at arkitekten netop ikke afgav tilbud ved sidste generalforsamling, og at det afholdte beløb efter arkitektens udregnings­metode holder sig indenfor de 10%, som blev nævnt ved sidste generalforsamling. Bjarke Lohmann (H40) spørger til antennesagen og Odense Kommunes trussel om politiundersøgelse. Otto Larsen (E36) svarer på bestyrelsens vegne, at vi følger sagen tæt og sammen med OK har de bedste forhåb­ninger om, at G.A.L vil leve op til aftalerne om, at de skulle betale TDC i opsigelsesperioden. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab

Lars Rasmussen (E10) overgiver regnskabet (omdelt i forvejen) til forsamlingens behandling. Britta Jørgensen (E22) synes gaveniveauet for Fastelavnsfesten er blevet for højt. Dirigenten fastslår, at det er regnskabet, der er til behandling, og at Brittas synspunkter hører hjemme under budgettet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag (afleveres i postkassen hos formanden (K59) senest 18. april).

Der er indkommet to forslag. Begge fra bestyrelsen. Herudover forelå en række spørgsmål fra Bjarke Lohmann (H40), der ikke indeholder egentlige forslag.

Forslag 1 om ekstrakontingent på 200 kr.  pr. husstand i 2006 til dækning af truende underskud. Der er spørgsmål til medhørende økonomioversigt vedr. Odense Energis tilskud på 1.000 kr. pr. hus til el-indførsel i sokkel – de er fratrukket allerede, og kommentarer spændende fra at besty­relsen bruger for mange penge til opfordring til opbygning af en kassebeholdning på 1 års kon­tingent, så disse diskussioner om småpenge ikke behøver komme igen. Otto Larsen (E36) opremser det kvartalsvise kontingent for de seneste år: 1999: 475, 2000: 495, 2001: 495, 2002: 505, 2003: 535 – herefter falder affalds­ordning bort – 2004: 450, 2005: 400 og endelig 2006: 400, som vi har erkendt er for lavt og derfor nu foreslår sat op til 500. Forslaget blev vedtaget med 28 for og 2 imod.

Forslag 2 om ekstrakontingent på 150 kr. pr. husstand i 2006 til hurtig etablering af mere skrå­parkering. Der er kommentarer vedr. indhentning af mere end et tilbud (bestyrelsen tager til efterretning) og spørgsmål om, hvorvidt de 5.000 kr. til brosten er tilstrækkelig. Lars Rasmus­sen (E10) svarer, at der dels allerede er et lager af brosten samt at der løbende indkøbes, når brosten kommer til salg i gul og gratis. Lars forventer, at beløbet nogenlunde kan holde. Jens Dam (E17) spørger, om der spares på hækklipning i den anledning? Lars svarer, at det gør der ikke, da det kun er foreningens hæk (den yderste af dobbelthækkene), der fjernes, hvorfor inderste hæk fortsat skal klippes ud mod vængerne af foreningens gartner. Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for og 5 imod.

Dirigenten spørger Bjarke Lohmann (H40), om hans spørgsmål til lån og arkitekt er tilstrække­ligt belyst med den udleverede redegørelse? Bjarke er tilfreds med omdelte redegørelse.

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent (se bilag)

Lars Rasmussen (E10) er rede til at besvare spørgsmål til det udsendte budgetforslag. Britta Jør­gen­sen (E22) foreslår nedsættelse af ambitionsniveauet for fastelavnsfesten (for flotte gaver) og spørger til udgifternes sammensætning. Andre kommentarer spænder fra småpenge via forslag om fordeling på flere aktiviteter i jubilæumsåret over fasthold den gode tradition til at gaverne indkøbes billigt under januar­udsalget. Festudvalget opfordres til at overveje den fremtidige fordeling af midlerne.

Dirigenten sætter kontingentforslaget på 500 kr. pr. husstand i kvartalet under afstemning – en­stemmigt vedtaget. Dirigenten sætter budgetforslaget under afstemning – enstemmigt vedtaget

6. Valg

Dirigenten oplæser erklæring fra Kasserer Lars Rasmussen (E10), der meddeler, at han ikke ønsker at fortsætte. Dirigenten forsøger at få forslag til kasserer – ingen er villige. Efter vedtægterne udpeger bestyrelsen selv en midlertidig kasserer, såfremt denne får forfald, hvorfor der i stedet vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år og det overlades til den nyvalgte bestyrelse at finde en kasserer.

a. Formand (Jeppe Bundsgaard (K59) genopstiller)

Jeppe Bundsgaard blev genvalgt

b. 2 bestyrelsesmedlemmer i 2 år (Otto Larsen (E36) genopstiller)

Otto Larsen genvælges og Britta Jørgensen (E22) nyvælges for 2 år

c. 1 bestyrelsesmedlem i 1 år.

Kristian Lilliendal (K13) og Joakim Slej (K42) nyvælges for 1 år

d. bestyrelsessuppleant

Kent Sørensen (K52) vælges til suppleant

e. revisor

Revisionsfirmaet J. Barrett I/S blev genvalgt

f. bilagskontrollør (Britta Jørgensen (E22) genopstiller)

Ingrid Voerstrup (K49) blev valgt

g. bilagskontrollørsuppleant (Leif Winkler (H3) genopstiller ikke).

Kamilla Karlsen (H13) blev valgt

7. Eventuelt

Forsamlingen takkede den mangeårige kasserer, Lars Rasmussen (E10), for hans indsats med klapsalver. Der udspandt sig herefter en livlig diskussion om flere emner. Gartneren klipper ej hækkene tæt nok og som følge heraf bliver de mere og mere bugtede. Jeppe Bundsgaard (K59) svarer, at man ved utilfredshed skal huske at give bestyrelsen besked, så vi kan tage aktion. Skal trekanterne ved P-pladser holdes af gartneren? Nej, ikke efter gartnerkontrakten. Deklaratio­nens bestemmelser om farver, hegn, skure osv. overholdes ikke punktligt og efter diskussionen på sidste års gene­ral­forsamling er bestyrelsens konklusion herom aftrykt i nyhedsbrev nr. 13. Vi ønsker levende hegn ud mod veje, stier og fortove, mens interne nabohegn mellem to parceller er op til de berørte ejere. Hegnslovens bestemmelser om højder skal overholdes: max. 1,8 m i skel dog højere bagved skel (under en vinkel på 45 grader), deklarationens bestemmelser om 40 cm mellem skel og skur eller rækværk skal også overholdes. Pia Christensen (K26) opfordrer folk til at tænke selv: tag hensyn til dine naboer og bevar områdets karakter. Det er f.eks. for sent at håndhæve farver på vinduer (der burde være mørke). Formanden vil kun være ”bussemand” om forhold, som generalforsamlingen med stor majoritet siger skal håndhæves. Derfor fort­sætter vi som hidtil, jf. ovenstående. Katteejere opfordres til at holde katten på egen grund (hvilket i praksis er umuligt) og at sørge for kattelem e.lign., så katten ikke er henvist til at være ude i så lang tid, at den kan finde på at søge ly i andre huse. Hjemmesiden indeholdt ikke infor­mation om generalforsamlingen – webmasteren (Jeppe Bundsgaard) lover at holde den bedre ajour.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 08-06-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev18.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher