Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 22

Hinderuplund, 14. juni 2007

Generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen findes på de sidste sider af dette nyhedsbrev. Der var en række emner fremme, som krævede yderligere undersøgelser. Det er bestyrelsen i gang med. Dette nyhedsbrev omhandler en del af disse.

Fjernvarmesagen

På generalforsamlingen var der en beboer der gjorde opmærksom på at de nye fjernvarmerør er opsat på de gamle rør med strips, og at det ikke er lovligt.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Fjernvarme Fyn (tidl. Odense Kommunale Fjernvarme) og vi har fået et brev fra afdelingslederen med svar på de rejste spørgsmål.

Der står bl.a.: ”Rørføring i krybekældre er sket iht. normen DS469 - varmeanlæg med vand som varmebærende medium. Normer er ikke en lov, så det har altså ikke nogen relevans at tale om at installationen ikke er lovlig… Om bæringer og fastspændinger mv. står der kun i afs. 3.4.3, at bygningskonstruktioner ikke må skades, og der skal sikres den nødvendige ekspansion.”

Afdelingslederen oplyste i øvrigt telefonisk, at det var andre forhold i H27 der bevirkede, at han lod dele af installationen ændre. Samlet må det konkluderes, at ophængningen ikke er ulovlig, om end vi har hørt fra andre vvs-installatører, at det ikke er den bedste løsning, der er anvendt.

Vejenes tilstand

Odense Kommunes vejtilsyn har oplyst, at man snarest vil gennemgå vejene i vores område. Hullerne i asfalten i Hesbjergvænget vil om fornødent blive udbedret på kommunens konto for udbedring af huller. Når en vej har været opgravet, lægges asfalt af entreprenøren. Efter at asfalten har haft tid til at sætte sig, er det op til kommunen at vurdere om der skal nyt slidlag på.

Der er ikke planer om nyt slidlag i vores 3 vænger i indeværende år, men kommunen vil komme ud og besigtige vejene for at vurdere om der er behov for nyt slidlag. Vejtilsynet vurderer endvidere, om det er relevant med en bom for enden af sorte sti nord for Erholmvænget.

Vejtilsynet oplyser i øvrigt, at materialeoplag på de kommunale vejarealer (P-pladserne og vendepladserne) i forbindelse med byggeri ikke må ske uden forudgående tilladelse fra Odense Kommune og at tidsrummet skal være kortest muligt – man vil dog først reagere, hvis der kommer klager.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand

Jeppe Bundsgaard, K59, 66 19 26 06

jeppe@bundsgaard.net

Kasserer

Otto Larsen, E36, 65 91 73 40

otto.larsen@galnet.dk

Næstformand

Marianne Berthelsen, H18, 66 17 64 66

Bestyrelsesmedlemmer

Inge Huulvej, E37, 66 13 40 72

Kristian Lilliendal, K13, 66 19 15 09

kristian@hinderuplund.net

Britta Jørgensen, E22

adj_bbj@post.tele.dk

Jens Dam, E17, 66 19 46 10

jens.e.dam@city.dk.

Maledag

Da legepladsen mellem Krengerupvænget og Hesbjergvænget trænger til maling, afholdes der en ekstra maledag, hvor børn også er velkomne til at få en pensel i hånden for at sætte deres ”præg” på legepladsen. I samme omgang håber vi på så stort et fremmøde at vi kan få malet skuret færdigt. Så sæt kryds i kalenderen


Den 17. juni mellem 10 og 12.

Vi mødes til vores hyggelige maledag ved skuret på Hesbjergvænget. Der vil som altid være øl og sodavand til det arbejdende folk.

Deklaration og tilbygninger

Deklarationen er tinglyst på ejendommene og er derfor gældende for alle og for alle omtalte forhold. Imidlertid har håndhævelsen af deklarationen ikke været intensiv.

På generalforsamlingen blev det vedtaget at udbygninger skal kunne udføres i træ. Desuden blev det foreslået at undersøge om der kan opnås dispensation fra de nye byggeregulativ-krav om isolering ved opsætning af nyt tag – krav som reelt vil betyde at vores tage skal hæves når vi vil lægge nyt tag.

Vi har rettet henvendelse til byggesagskontoret for at få svar på hvordan håndhævelse af deklarationens bestemmelser foregår, tilbygninger med træbeklædning, dispensation for isoleringskrav mv. Imidlertid er sagsbehandlingstiden pt. 5-6 uger, hvorfor vi endnu ikke har fået svar.

Hækfjernelse og P-pladser

Bestyrelsen arbejder videre med indhentning af tilbud. Det har dog vist sig at vi ikke kan hente tilbud til den pris der har været omtalt på generalforsamlingerne. Vi overvejer forskellige løsningmuligheder og vender tilbage.

... og brosten

Til samme p-pladser skal der bruges en del store brosten. Vi vil blive meget glade hvis der er nogen der ligger inde med brosten som de gerne vil af med. Kontakt Kristian Lilliendal.

Skrald

Bestyrelsen opfordrer til, at der ikke henstilles storskrald og affald i området. Hvis du skal have fjernet f.eks. dit gamle komfur, så brug Odense Renovationsselskabs afhentningsordning: Sæt en af de grønne sedler på og ring til renovationsselskabet.

Velkommen som beboer i Hinderuplund

Foreningen uddeler et velkomstbrev til nye beboere med diverse nyttig information. Vi har lige revideret dette og det medfølger til alle beboere, da der sikkert også er mange "gamle" beboere, der har behov for en opfriskning af disse informationer. Det kan f.eks. gemmes til senere brug...Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard

Formand

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 19-06-2007. Sidst opdateret: 19-06-2007
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev22.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher