Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindueGrundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 8

Kære Hinderuplundbeboer

Godt nytår!

Her er så langt om længe referatet fra vores generalforsamling, nyt om antenneforeningen og andet godt.Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, formand for grundejerforeningen.

TV-programmerne flyttes

Vigtig orientering fra Glentevejs Antennelaug. Tirsdag den 6. januar ændres placeringen af nogle af TV-programmerne. De nye frekvenser fremgår af Programguiden, der fulgte med Glentevejs Antennelaugs blad i november. De kan også findes på www.gal-odense.dk.

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 19.

Dagsordenen

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Fremlæggelse af budget

  6. Valg af kasserer

  7. Valg af bestyrelsesmedlem

  8. Valg af bestyrelsessuppleant

  9. Valg af bilagskontrollør

  10. Valg af bilagskontrollørsuppleant

  11. EventueltDer var 37 fremmødte + bestyrelsenAd. 1. Kent Sørensen K52 blev valgt til dirigent.Ad. 2. Formandens beretning findes på internettet: www.hinderuplund.net/gf/bestyrelsen/generalforsamling. Den kan tillige afhentes hos formanden. Beretningen blev godkendt.

Forslag 3. Vedr. basketballnet i vængerne. Nedstemt. Et udvalg blev nedsat til at undersøge alternativ placering. Der var uformel tilslutning til at bestyrelsen i givet fald ville kunne bevillige de nødvendige midler. Udvalget består af: Pia N. Christensen, K26 og AK, K40.

Forslag 4 og 5. Vedr. ovenlysvinduer og revision af deklaration. Et udvalg blev nedsat bestående af Kent Sørensen K52, Bibi Lindegaard, E4, Hanne Kristensen, E14, Jeppe Bundsgaard, K59.

Forslag 6. Vedr. fusion af antenneforeningen med Glentevej. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at forhandle med Glentevejens Antennelaug. Indgås en aftale, skal den vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Som kontrakten er nu, vedligeholder Glentevej antenneanlægget.

Forslag 7. A. Vedr. dobbelthække. Nedstemt. B. Vedr. skråparkering. Nedstemt. Der blev mindet om, at skråparkering kan etableres af de beboere, der bor i enderækkehuset (med hjælp fra de øvrige beboere). Grundejerforeningen leverer materialer. C. Vedr. fælles oprydning på fællesområderne. Det blev vedtaget, at de, der ønsker det, mødes et par gange om året og rydder op. D. Vedr. genopretning af beskadigede fliser. Nedstemt.

Forslag 8. Vedr. ingen biler på fortovet uden jernplader. Vedtaget.

Forslag 9. Vedr. underskudsgaranti til sommerfesten på 2000 kr. Vedtaget.

Forslag 10. Vedr. budgetfremlæggelse. Driftsregnskab til dags dato og mere overskueligt regnskab. Gartnerens regnskab specificeres. Vedtaget.

Forslag 11. Vedr. vedtægter. A. Det blev nedsat en ny gruppe: Siff Jørgensen E18, Otto L E36, Lars Rasmussen E10. B. Vedr. involvering af advokat. Nedstemt. C. Vedr. tidsfrist på 3 mdr. Nedstemt.Ad. 5. Budgettet blev vedtaget. Kontingentet nedsættes pga. nedlæggelse af containerordning og skift til Glentevejs Antennelaug. Der står 107.000 kr. på vores konto. Pengene skal bruges til betaling af udestående med TDC.

Ad. 6. Lars Rasmussen blev genvalgt som kasserer.

Ad. 7. AK blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Ad. 8. Kent Sørensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Ad. 9. Bjarke Lohmann blev genvalgt som bilagskontrollør.

Ad 10. Leif Winkler blev genvalgt som bilagskontrollørsuppleant.

Ad. 11. Eventuelt. Ind- og udvendige rør, herunder gennemgående, på egen grund tilhører hver enkelt husstand. Derfor skal de også vedligeholdes af den enkelte grundejer. Der var kritik af at bestyrelsen havde afskaffet containerordningen.

TV-signal og internet

Er der problemer med TV-signalet eller internettet, skal man kontakte OE-Kabeltv. Uden for normale åbningstider kan det ske på OE-Kabeltvs vagttelefon: 40 54 25 06. Hvis ikke de får besked om problemerne, kan de jo ikke gøre noget ved dem.

TDC-sagen

Er stadig ikke afklaret. Vi har indbetalt et beløb til TDC. De mener ikke, at det er tilstrækkeligt, men har endnu ikke fortalt os, hvor meget de mener, vi og Glentevejs Antennelaug skylder.

Hunde & katte

Nogle af hundeejerne i området tager tilsyneladende ikke hensyn til de øvrige beboere. Der har været problemer med hundeefterladenskaber både på fortove og på de sorte stier. Vi henstiller til hundeejere om at sørge for at fjerne deres hundes efterladenskaber. Samtidig henstilles til katteejerne om at forhindre deres katte i at forrette i nabohaverne.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 12-01-2004. Sidst opdateret: 12-01-2004
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev8.php